Preduzeće za proizvodnju i promet pletarskih proizvoda "RAZVITAK" a.d. Dvorovi, Bijeljina

Podaci o emitentu

Adresa Dvorovi, Karađorđeva bb
Telefon + 387 55 550 623
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.2.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 48 0 48 8,02 0,00 8,02
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 11,71 0,00 11,71
> 25% 2 0 2 80,27 0,00 80,27
UKUPNO 51 0 51 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.2.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BOŠNJAK MILINKO 47,42717347,427173
POPIĆ OSTOJA 32,83972632,839726
SAVIĆ BRATISLAV 11,71418411,714184
RIKANOVIĆ DUŠKO 0,6042690,604269
RANKIĆ IVO 0,6042690,604269
RANKIĆ ZORAN 0,6042690,604269
LAZIĆ VINKO 0,3021350,302135
ILIĆ MILADIN 0,2101250,210125
JOVIĆ STOJAN 0,2101250,210125
IVKOVIĆ MIHAJLO 0,1839030,183903

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Predzeće je osnovano 1991. godine. Bavilo se korparstvom.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Ljubinka Đurić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Katarina Cacanović predsjednik
Svetlana Milinković član
Slobodan Nikolić član
Dragiša Radovanović član
Duško Rikanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Nebojša Zarić predsjednik
Branka Bašić član
Ljubiša Panić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata