Podaci o emitentu

Adresa GRČKA 4
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks /
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 113 2 115 46,20 0,53 46,72
5%-10% 1 0 1 8,28 0,00 8,28
10%-25% 2 0 2 44,99 0,00 44,99
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 116 2 118 99,47 0,53 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BOJIĆ GORAN 24,84427924,844279
IGNJIĆ BORO 20,14942520,149425
PREF AD BANJA LUKA 8,2813478,281347
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,1391174,139117
KRUNIĆ NOVICA 1,2456491,245649
TRIVIĆ RADE 0,9707130,970713
TATIĆ JOŽEFA 0,9405510,940551
KEREZOVIĆ MILOVAN 0,9269060,926906
MIKIĆ MILE 0,9269060,926906
TOMECIĆ RADOVAN 0,9269060,926906
GRUJIĆ RADOJICA 0,9269060,926906

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata