Podaci o emitentu

Adresa 1. MAJEVIČKE BRIGADE BB
76330 UGLJEVIK
Telefon / Faks 055 771 437/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 27 0 27 49,00 0,00 49,00
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 51,00 0,00 51,00
UKUPNO 29 0 29 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ZELENOVIĆ MIHAJLO 25,58364725,583647
TOMIĆ BLAGOJE 25,41617825,416178
TOMIĆ ACO 3,6423333,642333
MITROVIĆ ČEDOMIR 3,4905613,490561
MILOVANOVIĆ TRIFKO 3,3389223,338922
OBRADOVIĆ MILORAD 3,0623063,062306
CVJETINOVIĆ BOŠKO 2,8313152,831315
GAJIĆ BOŽIDAR 2,6780102,678010
STEVANOVIĆ RADINKA 1,9982261,998226
LUKIĆ ZORAN 1,9982261,998226

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata