Poljoprivredno trgovačko društvo "MRKONjIČANKA" a.d. Mrkonjić Grad

Podaci o emitentu

Adresa Sime Šolaje 14
Telefon + 387 50 211 403
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 286 0 286 33,99 0,00 33,99
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 2 0 2 35,98 0,00 35,98
> 25% 1 0 1 30,03 0,00 30,03
UKUPNO 289 0 289 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
JOVIĆ MILOŠ 30,02896930,028969
ŠTRBAC MIROSLAV 20,98376020,983760
BOSNIĆ BORKA 14,99985414,999854
GAVRIĆ ĐUKA 0,5445500,544550
TODORČEVIĆ TODE 0,4538410,453841
BABIĆ ZORAN 0,4500370,450037
AZARIĆ SAVO 0,4386250,438625
KAURIN STANOJA 0,4119970,411997
DIMITRIĆ DUŠAN 0,4008780,400878
ILIĆ JOVO 0,3856620,385662

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1994. godine. Bavi se proizvodnjom i prometom poljoprivrednih proizvoda i repromaterijala.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milorad Vojvodić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Bauk predsjednik
Mirko Petrović član
Vinka Jović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Ljubomir Budiša predsjednik
Savo Jović član
Jovan Devura član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata