"KOMUNALNE USLUGE" akcionarsko društvo, Prijedor

Podaci o emitentu

Adresa Kozarska 87
Telefon + 387 52 308 370
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 21.9.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 523 0 523 9,38 0,00 9,38
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 15,92 0,00 15,92
> 25% 1 0 1 74,70 0,00 74,70
UKUPNO 525 0 525 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 21.9.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GRAD PRIJEDOR 74,69667774,696677
GRUPA FORTIS DOO BANJA LUKA 15,92479215,924792
KUSONJIĆ MARINA 0,2369270,236927
JEŽ ĐORĐO 0,2037420,203742
PAČARIZ DIANA 0,1197770,119777
BABIĆ MLADEN 0,1133820,113382
JURIŠIĆ BORO 0,1069530,106953
JAGODIĆ SPOMENKO 0,0977230,097723
BANOVIĆ GORAN 0,0921920,092192
KOMOSAR STOJAN 0,0848290,084829
ŠARIĆ BRANKO 0,0848290,084829
ĐURIĆ GORDAN 0,0848290,084829
BABIĆ MIROSLAV 0,0848290,084829
RADOČAJ MILAN 0,0848290,084829
MEDIĆ MIROSLAV 0,0848290,084829

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milanko Dujo direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milanko Dujo izvršni direktor
Slobodan Gajić izvršni direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milan Vujasinović predsjednik
Ratko Radišić zamjenik predsjednika
Vukašin Šipka član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata