Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa BRAĆE PODGORNIKA 8
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 317 391/051 300 642
Web www.jelsingrad.mapabih.com
Email info@jel.livar.si
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 27.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 35.202 255 35.457 13,16 0,52 13,68
5%-10% 2 0 2 18,25 0,00 18,25
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 1 2 25,04 43,03 68,07
UKUPNO 35.205 256 35.461 56,44 43,56 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 27.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
LIVAR DD IVANČNA GORICA 43,03432943,034329
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI 25,03583825,035838
PREF AD BANJA LUKA 9,1492359,149235
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 9,0975549,097554
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,6313374,631337
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND 1,6501501,650150
PEHAR DARIO 1,6152861,615286
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FOND 1,3623421,362342
GOLEMOVIĆ DRAGAN 0,2866510,286651
ŽIGON IZTOK 0,1005460,100546

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Miodrag Brdar direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Stevica Stojanović predsjednik
Amel Ćatić član
Miodrag Brdar član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata