Podaci o emitentu

Adresa Veljka Mladenovića bb
Telefon + 387 51 450 247
Web www.industrijskeplantaze.com
Email ind-plan@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.8.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 110 12 122 12,35 1,70 14,05
5%-10% 2 0 2 10,95 0,00 10,95
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 114 12 126 98,30 1,70 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.8.2022.

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Dario Jokanović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Goran Raković predsjednik
Dragan Novaković član
Slavko Ninković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata