Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva "HERCEGOVINAPUTEVI" a.d. Trebinje

Podaci o emitentu

Adresa Nemanjina 5
Telefon + 387 59 273 550
Web
Email hputevitrebinje@spinter.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.3.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 456 20 476 13,99 2,60 16,59
5%-10% 2 0 2 15,16 0,00 15,16
10%-25% 1 0 1 15,44 0,00 15,44
> 25% 1 0 1 52,80 0,00 52,80
UKUPNO 460 20 480 97,40 2,60 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.3.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ĆURTOVIĆ TRIFKO 52,80414052,804140
PIDŽULA BRATISLAV 15,44072515,440725
DRAŠKOVIĆ MIRKO 9,3563889,356388
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN 5,8058865,805886
ŠĆEPANOVIĆ MILODRAG 1,4879911,487991
KAMENIĆ NEVENKA 0,8847460,884746
MILOJEVIĆ BOŽIDAR 0,8615760,861576
TEPAVČEVIĆ JELICA 0,8176030,817603
STANIŠIĆ SARA 0,3641680,364168
VERNIK ANDREJ 0,3186470,318647

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-
Preduzece "Hercegovinaputevi" a.d. Trebinje je osnovano prije 40 godina, a djelatnost obuhvata: održavanje i zaštita magistralnih i regionalnih puteva i zimsko održavanje puteva, održavanje objekata na putevima, izgradnja, rekonstrukcija i obnavljanje puteva, rekonstrukcija putnih objekata. Preduzeće zapošljava oko 90 radnika.Posjedujemo vlastitu mehanizaciju za obavljanje djelatnosti.Uspješno provedena tenderska privatizacija.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Darko Jovanović v.d. direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Trifko Ćurtović predsjednik
Božidar Milojević član
Mirko Drašković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata