Podaci o emitentu

Adresa
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 22.9.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 78 0 78 18,36 0,00 18,36
5%-10% 1 0 1 7,50 0,00 7,50
10%-25% 1 0 1 14,31 0,00 14,31
> 25% 1 0 1 59,83 0,00 59,83
UKUPNO 81 0 81 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 22.9.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
LAZAREVIĆ DUŠAN 59,83348659,833486
ZEKIĆ MILORAD 14,30838814,308388
PREF AD BANJA LUKA 7,5020197,502019
INVENTA DOO BANJA LUKA 3,8374283,837428
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,7510093,751009
SPAHIĆ SADIK 0,5852080,585208
STEVANOVIĆ MILORAD 0,5617230,561723
HAJDUROVIĆ FADIL 0,4867390,486739
RADIĆ JOVAN 0,4303290,430329
KOMADARIĆ SEAD 0,3937970,393797

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata