Akcionarsko društvo za transport i upravljanje transportnim sistemom prirodnog gasa "GAS PROMET"

Podaci o emitentu

Adresa Boška Jugovića, br. 18
Telefon + 387 57 226 551
Web www.gaspromet.com
Email direkcija@gaspromet.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 37 2 39 3,11 0,14 3,25
5%-10% 1 0 1 5,00 0,00 5,00
10%-25% 2 0 2 26,52 0,00 26,52
> 25% 1 1 2 26,09 39,14 65,23
UKUPNO 41 3 44 60,72 39,28 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
JP SRBIJAGAS NOVI SAD 39,14068939,140689
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 26,09380026,093800
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FOND 16,51677216,516772
PREF AD BANJA LUKA 10,00002110,000021
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000435,000043
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 1,4656701,465670
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF VB FOND 0,3171220,317122
VELETIĆ MILAN 0,1958590,195859
ANTONIJEVIĆ NEBOJŠA 0,1355470,135547
ERŽEN BORIS 0,1154860,115486

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Odlukom Vlade Republike Srpske broj: 02/1-020-1505/98 od 29.07.1998. godine osnovano je ODP „Gas Promet" Srpsko Sarajevo kao državno preduzeće za uvoz, snabdijevanje i transport prirodnog gasa.
U 2005. godini nakon izvršene vlasničke transformacije državnog kapitala preduzeće se organizuje i registruje kao Akcionarsko društvo za uvoz, snabdijevanje i transport prirodnog gasa „Gas Promet" Istočno Sarajevo - Pale.
Donošenjem Zakona o privrednim društvima 2008. godine organizacija i rad Društva se usklađuju sa odredbama tog zakona.
Nakon usklađivanja djelatnosti sa odredbama Zakona o gasu u Republici Srpskoj mijenja se djelatnost i sam naziv Društva u Akcionarsko društvo za transport i upravljanje transportnim sistemom prirodnog gasa „Gas Promet" Pale. Sjedište Društva je u Palama ul. Boška Jugovića br. 18.
Ukupan kapital Društva na dan 31.12.2019. godine iznosi 8.362.474 KM a ukupna vrijednost stalnih sredstava iznosi 7.188.806 KM.
Društvo obavlja energetsku djelatnost transporta i upravljanja transportnim sistemom prirodnog gasa koja predstavlja javnu uslugu. Regulisanje i praćenje obavljanja djelatnosti vrši Regulatorna Komisija za energetiku Republike Srpske.
Društvo u kontinuitetu više od 10 godina posluje pozitivno i dio ostvarene dobiti kao dividentu dijeli akcionarima u vidu akcija (povećanje osnovnog kapitala) ili u novcu.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Goran Ašonja direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Aleksandar Todorović predsjednik
Igor Milanović član
Jovo Karan član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata