Fabrika stočne hrane a.d. Nova Topola - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 22.9.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.720 3 1.723 25,66 0,03 25,69
5%-10% 1 0 1 9,29 0,00 9,29
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 65,02 0,00 65,02
UKUPNO 1.722 3 1.725 99,97 0,03 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 22.9.2022.

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata