Podaci o emitentu

Adresa S MARKOVIĆA E
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 301 419/051 308 817
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 400 4 404 23,60 0,04 23,64
5%-10% 1 0 1 5,60 0,00 5,60
10%-25% 4 0 4 70,76 0,00 70,76
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 405 4 409 99,96 0,04 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VIDOVIĆ JOVAN 24,72597624,725976
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FOND 22,67836122,678361
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF VB FOND 13,35774113,357741
PREF AD BANJA LUKA 10,00000810,000008
MILUTINOVIĆ ŽELIMIR 5,5992605,599260
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999854,999985
"DUVAN PROMET" D.O.O. BANJA LUKA 4,5113704,511370
POPOVIĆ STANOJE 1,2621041,262104
JELIĆ BRANISLAV 0,1635900,163590
MALČIĆ ĐURAĐ 0,1193180,119318
RUŽIČIĆ BOGDAN 0,1193180,119318
VULIN VLADO 0,1193180,119318

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata