Podaci o emitentu

Adresa KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 103
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 921 570/051 921 577
Web www.cmega.ba
Email info@cmega.ba
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 20.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 158 1 159 8,44 0,03 8,47
5%-10% 2 0 2 16,25 0,00 16,25
10%-25% 2 2 4 21,31 25,86 47,17
> 25% 1 0 1 28,11 0,00 28,11
UKUPNO 163 3 166 74,11 25,89 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.1.2022.

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Jasminka Gajić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Nađa Alagić predsjednik
Novica Vuković član
Marinko Šiljegović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata