Podaci o emitentu

Adresa Cara Dušana bb
Telefon + 387 51 783 119
Web www.kpbobas.com
Email jkp.bobas@blic.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 51 0 51 13,91 0,00 13,91
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 21,09 0,00 21,09
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 53 0 53 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA KOTOR VAROŠ 65,00493165,004931
TEŠIĆ SLOBODAN 21,08559621,085596
JURIĆ MILAN 0,8581180,858118
LAZAREVIĆ MILOVAN 0,7929810,792981
ŠKRBIĆ SLOBODAN 0,6249970,624997
BOŽIČKOVIĆ NEVENKA 0,6249970,624997
ŽARIĆ RADIVOJE 0,5690900,569090
VUČANOVIĆ MIHAJLO 0,5411360,541136
TRIVUNOVIĆ PETAR 0,5411360,541136
GRBIĆ MILE 0,5274230,527423

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Slobodan Jurić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Nedeljko Glamočak predsjednik
Dijana Đekanović član
Dragan Mijić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata