Podaci o emitentu

Adresa VESELINA MASLEŠE 23
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 212 365/
Web
Email bonel@blic.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 190 1 191 9,76 0,04 9,80
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 3 0 3 90,20 0,00 90,20
UKUPNO 193 1 194 99,96 0,04 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BAJIĆ LAZO 39,55985139,559851
ĆUBIĆ ŽELJKO 25,33420125,334201
MILANOVIĆ DRAGAN 25,30377925,303779
MALBAŠIĆ MILE 0,2904120,290412
ŠAJINOVIĆ PETKO 0,2759970,275997
ERCEG MILAN 0,1894910,189491
KARANOVIĆ ZORAN 0,1894910,189491
INJAC VLADIMIR 0,1894910,189491
INJAC BRANKO 0,1894910,189491
ČAJIĆ DRAGOLJUB 0,1606610,160661
JULARDŽIJA SALIH 0,1606610,160661

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata