Podaci o emitentu

Adresa Karakaj bb
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 22.9.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 2.940 219 3.159 25,99 1,03 27,02
5%-10% 2 0 2 16,18 0,00 16,18
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 1 1 0,00 56,80 56,80
UKUPNO 2.942 220 3.162 42,17 57,83 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 22.9.2022.

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata