Podaci o emitentu

Adresa PERA PAVLOVIĆA BB
89230 BILEĆA
Telefon / Faks 059 370 012/059 370 013
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 20.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 341 0 341 90,00 0,00 90,00
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 342 0 342 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
PREF AD BANJA LUKA 10,00000010,000000
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999984,999998
VITKOVIĆ MIODRAG 4,3662044,366204
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 4,3643854,364385
KULJIĆ LUKA 4,3007374,300737
ROGAN RAJKO 4,1741684,174168
RADOVANOVIĆ MILAN 4,1392564,139256
SIVERI VILMOŠ 4,0519694,051969
DENDA MILADIN 3,9995953,999595
RADMILOVIĆ MILORAD 1,9435551,943555

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Rajko Rogan direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miladin Denda predsjednik
Obrad Šešlija zamjenik predsjednika
Luka Kuljić član
Milivoje Vučinić član
Milorad Radmilović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Bojana Bajović predsjednik
Radoslav Komnenić član
Rosa Radovanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata