Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ZVST-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 3.553.316 3.749.707
Tekuća sredstva 3.229.927 3.143.475
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 91.795 39.729
Aktivna vremenska razgraničenja 278.638 200.388
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 6.783.243 6.893.182
Pasiva
Kapital 230.710 150.716
Osnovni kapital 1.603.088 1.603.088
Rezerve 2.838.041 2.838.041
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 142.794 58.908
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 5.329.898 5.058.543
Kratkoročne obaveze 1.222.635 1.683.923
Pasivna vremenska razgraničenja 2.222 2.222
Poslovna pasiva 6.783.243 6.893.182
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 2.493.883 2.411.709
EBITDA 601.946 366.522
Amortizacija 282.911 163.945
EBIT 319.035 202.577
Rashodi kamata 214.000 138.751
Dobitak prije poreza 105.035 63.826
Porezi iz dobitka 21.149 4.918
Neto dobitak 83.886 58.908
Prosječan broj zaposlenih 44,00
Prihod po zaposlenom 54.811,57
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.041.368 3.502.379
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.606.195 1.775.475
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 435.173 1.726.904
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 299.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 383.107 1.993.720
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -383.107 -1.694.720
Ukupni prilivi gotovine 3.041.368 3.801.379
Ukupni odlivi gotovine 2.989.302 3.769.195
Neto priliv (odliv) gotovine 52.066 32.184
Gotovina na početku obračunskog perioda 39.729 7.545
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 91.795 39.729

Skraćeni finansijski pokazatelji [ZVST-R-A]

P/S 0,0450
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0523
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 1,3377
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1439
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4864
Tržišna kapitalizacija 112.216
Prinos na aktivu (ROA) 1,23%
Prinos na kapital (ROE) 43,99%
Neto marža 3,36%
EBITDA marža 24,14%
Ukupan prihod 2.912.822