Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 79.523 83.114
Tekuća sredstva 19.655 23.217
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 9.382 2.159
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 99.178 106.331
Pasiva
Kapital 93.490 87.948
Osnovni kapital 108.753 108.753
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 12.808 7.266
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 5.688 18.383
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 99.178 106.331
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 88.122 85.304
EBITDA 8.503 9.590
Amortizacija 2.345 2.324
EBIT 6.158 7.266
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 6.158 7.266
Porezi iz dobitka 616 0
Neto dobitak 5.542 7.266
Prosječan broj zaposlenih 2,00 2,00
Prihod po zaposlenom 44.061,00 42.652,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 117.531 87.062
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 110.308 85.094
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 7.223 1.968
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 117.531 87.062
Ukupni odlivi gotovine 110.308 85.094
Neto priliv (odliv) gotovine 7.223 1.968
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.159 191
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 9.382 2.159

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSVL-R-A]

P/S 0,7405
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0510
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 11,7741
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8597
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6980
Tržišna kapitalizacija 65.252
Prinos na aktivu (ROA) 5,39%
Prinos na kapital (ROE) 6,11%
Neto marža 6,29%
EBITDA marža 9,65%
Ukupan prihod 88.122