Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VSVL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 83.114 92.758
Tekuća sredstva 23.217 8.347
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.159 191
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 106.331 101.105
Pasiva
Kapital 87.948 80.682
Osnovni kapital 108.753 108.753
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 7.266
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 18.383 20.423
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 106.331 101.105
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 85.304 83.319
EBITDA 9.590 2.269
Amortizacija 2.324 2.680
EBIT 7.266 -411
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 7.266 -411
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 7.266 -411
Prosječan broj zaposlenih 2,00 2,00
Prihod po zaposlenom 42.652,00 41.659,50
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 87.062 84.810
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 85.094 84.906
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.968 -96
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 87.062 84.810
Ukupni odlivi gotovine 85.094 84.906
Neto priliv (odliv) gotovine 1.968 -96
Gotovina na početku obračunskog perioda 191 287
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.159 191

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSVL-R-A]

P/S 0,7649
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0668
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 8,9804
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8087
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,7419
Tržišna kapitalizacija 65.252
Prinos na aktivu (ROA) 7,01%
Prinos na kapital (ROE) 8,62%
Neto marža 8,52%
EBITDA marža 11,24%
Ukupan prihod 88.122