Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VSMG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 238.461 238.461
Tekuća sredstva 7.296 7.296
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 6.992 6.992
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 245.757 245.757
Pasiva
Kapital 140.917 141.517
Osnovni kapital 234.402 234.402
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 38.992 38.992
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 65.848 65.248
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 245.757 245.757
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -600 -600
Amortizacija 0 0
EBIT -600 -600
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -600 -600
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -600 -600
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSMG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0029
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -33,9682
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6914
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1446
Tržišna kapitalizacija 20.381
Prinos na aktivu (ROA) -0,24%
Prinos na kapital (ROE) -0,42%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod