Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VSCL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 138.001 141.961
Tekuća sredstva 4.306 3.497
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.350 898
Aktivna vremenska razgraničenja 121
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 142.307 145.458
Pasiva
Kapital 139.910 141.449
Osnovni kapital 133.487 133.487
Rezerve 4.003 4.003
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 13.422 13.422
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.397 4.009
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 142.307 145.458
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 2.419 3.397
Amortizacija 3.958 3.958
EBIT -1.539 -561
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -1.539 -561
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.539 -561
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.615 4.615
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.163 4.253
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 452 362
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 4.615 4.615
Ukupni odlivi gotovine 4.163 4.253
Neto priliv (odliv) gotovine 452 362
Gotovina na početku obračunskog perioda 898 536
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.350 898

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSCL-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0127
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -15,8056
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1503
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1739
Tržišna kapitalizacija 24.325
Prinos na aktivu (ROA) -1,07%
Prinos na kapital (ROE) -1,09%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 6.683