Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VPTR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 502.130 502.130
Tekuća sredstva 9.991 17.117
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 82 382
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 512.121 519.247
Pasiva
Kapital 373.860 395.468
Osnovni kapital 755.313 755.313
Rezerve
Revalorizacione rezerve 45.405
Neraspoređeni dobitak 534 534
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 4.856
Kratkoročne obaveze 138.261 118.923
Pasivna vremenska razgraničenja 33.754 33.754
Poslovna pasiva 512.121 519.247
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -21.108 -12.626
Amortizacija 0 0
EBIT -21.108 -12.626
Rashodi kamata 500 0
Dobitak prije poreza -21.608 -12.626
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -21.608 -12.626
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 187 95
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 487 100
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -300 -5
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 187 95
Ukupni odlivi gotovine 487 100
Neto priliv (odliv) gotovine -300 -5
Gotovina na početku obračunskog perioda 382 387
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 82 382

Skraćeni finansijski pokazatelji [VPTR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0286
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -7,3406
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4950
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4243
Tržišna kapitalizacija 158.616
Prinos na aktivu (ROA) -4,19%
Prinos na kapital (ROE) -5,62%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod