Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VLTK-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 8.544.046 7.425.888
Tekuća sredstva 412.372 247.793
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 186.154 142.198
Aktivna vremenska razgraničenja 16.739 252
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 8.956.418 7.673.681
Pasiva
Kapital 7.688.583 7.646.825
Osnovni kapital 6.511.102 6.511.102
Rezerve
Revalorizacione rezerve 1.226.188 1.266.994
Neraspoređeni dobitak 41.758 47.784
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.100.000
Kratkoročne obaveze 167.835 26.856
Pasivna vremenska razgraničenja 19.584 295
Poslovna pasiva 8.956.418 7.673.681
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 448.560 444.918
EBITDA 194.705 184.975
Amortizacija 120.315 119.927
EBIT 74.390 65.048
Rashodi kamata 15.726 0
Dobitak prije poreza 58.664 65.048
Porezi iz dobitka 16.906 17.264
Neto dobitak 41.758 47.784
Prosječan broj zaposlenih 5,00 5,00
Prihod po zaposlenom 89.712,00 88.983,60
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 558.391 598.439
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.714.435 519.077
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.156.044 79.362
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 100.000
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 100.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 100.000 -100.000
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.100.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.100.000 0
Ukupni prilivi gotovine 1.758.391 598.439
Ukupni odlivi gotovine 1.714.435 619.077
Neto priliv (odliv) gotovine 43.956 -20.638
Gotovina na početku obračunskog perioda 142.198 162.836
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 186.154 142.198

Skraćeni finansijski pokazatelji [VLTK-R-A]

P/S 2,5402
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0064
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 27,2868
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1808
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1482
Tržišna kapitalizacija 1.139.443
Prinos na aktivu (ROA) 0,50%
Prinos na kapital (ROE) 0,54%
Neto marža 9,31%
EBITDA marža 43,41%
Ukupan prihod 462.100