Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VLTK-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 8.751.220 8.544.046
Tekuća sredstva 329.961 412.372
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 95.430 186.154
Aktivna vremenska razgraničenja 252 16.739
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 9.081.181 8.956.418
Pasiva
Kapital 7.834.126 7.688.583
Osnovni kapital 6.511.102 6.511.102
Rezerve
Revalorizacione rezerve 1.185.384 1.226.188
Neraspoređeni dobitak 145.543 41.758
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 869.745 1.100.000
Kratkoročne obaveze 377.310 167.835
Pasivna vremenska razgraničenja 295 19.584
Poslovna pasiva 9.081.181 8.956.418
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 603.814 448.560
EBITDA 373.925 194.705
Amortizacija 159.525 120.315
EBIT 214.400 74.390
Rashodi kamata 40.359 15.726
Dobitak prije poreza 174.041 58.664
Porezi iz dobitka 28.498 16.906
Neto dobitak 145.543 41.758
Prosječan broj zaposlenih 4,00 4,00
Prihod po zaposlenom 150.953,50 112.140,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 751.280 558.391
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 929.506 1.714.435
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -178.226 -1.156.044
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 100.000
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 100.000
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 330.000 1.100.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 242.498
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 87.502 1.100.000
Ukupni prilivi gotovine 1.081.280 1.758.391
Ukupni odlivi gotovine 1.172.004 1.714.435
Neto priliv (odliv) gotovine -90.724 43.956
Gotovina na početku obračunskog perioda 186.154 142.198
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 95.430 186.154

Skraćeni finansijski pokazatelji [VLTK-R-A]

P/S 1,8871
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0224
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 7,8289
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,2032
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1454
Tržišna kapitalizacija 1.139.443
Prinos na aktivu (ROA) 1,61%
Prinos na kapital (ROE) 1,88%
Neto marža 24,10%
EBITDA marža 61,93%
Ukupan prihod 628.471