Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VKNG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 3.266.111 3.321.318
Tekuća sredstva 869.684 758.884
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 566.117 477.226
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.135.795 4.080.202
Pasiva
Kapital 3.940.889 3.882.622
Osnovni kapital 4.229.726 4.229.726
Rezerve
Revalorizacione rezerve 111.419 111.419
Neraspoređeni dobitak 58.267 13.342
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 43.044 43.044
Kratkoročne obaveze 151.862 154.536
Pasivna vremenska razgraničenja 49.145 74.591
Poslovna pasiva 4.135.795 4.080.202
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 1.051.837 906.320
EBITDA 130.444 77.166
Amortizacija 66.261 63.238
EBIT 64.183 13.928
Rashodi kamata 1 0
Dobitak prije poreza 64.182 13.928
Porezi iz dobitka 5.915 586
Neto dobitak 58.267 13.342
Prosječan broj zaposlenih 45,00 42,00
Prihod po zaposlenom 23.374,16 21.579,05
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.450.824 1.279.325
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.361.933 1.237.397
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 88.891 41.928
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.450.824 1.279.325
Ukupni odlivi gotovine 1.361.933 1.237.397
Neto priliv (odliv) gotovine 88.891 41.928
Gotovina na početku obračunskog perioda 477.226 435.298
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 566.117 477.226

Skraćeni finansijski pokazatelji [VKNG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0138
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9317
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 1,42%
Prinos na kapital (ROE) 1,49%
Neto marža 5,54%
EBITDA marža 12,40%
Ukupan prihod 1.277.456