Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VKNG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 3.202.703 3.266.111
Tekuća sredstva 895.505 869.684
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 565.637 566.117
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.098.208 4.135.795
Pasiva
Kapital 3.922.828 3.937.204
Osnovni kapital 4.229.726 4.229.726
Rezerve
Revalorizacione rezerve 111.419 111.419
Neraspoređeni dobitak 54.582
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 43.043 43.044
Kratkoročne obaveze 132.337 155.547
Pasivna vremenska razgraničenja 27.916 49.145
Poslovna pasiva 4.098.208 4.135.795
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 979.706 1.051.837
EBITDA 50.102 126.759
Amortizacija 64.458 66.261
EBIT -14.356 60.498
Rashodi kamata 20 1
Dobitak prije poreza -14.376 60.497
Porezi iz dobitka 0 5.915
Neto dobitak -14.376 54.582
Prosječan broj zaposlenih 49,00 45,00
Prihod po zaposlenom 19.994,00 23.374,16
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.387.046 1.450.824
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.387.526 1.361.933
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -480 88.891
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.387.046 1.450.824
Ukupni odlivi gotovine 1.387.526 1.361.933
Neto priliv (odliv) gotovine -480 88.891
Gotovina na početku obračunskog perioda 566.117 477.226
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 565.637 566.117

Skraćeni finansijski pokazatelji [VKNG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0034
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9274
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -0,35%
Prinos na kapital (ROE) -0,37%
Neto marža -1,47%
EBITDA marža 5,11%
Ukupan prihod 1.197.893