Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VIKM-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
VIKM-R-A 201524.6.2016.50.0000,0748  1.8.2016.25.7.2016.22.7.2016.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 2.191.257 2.117.150
Tekuća sredstva 1.190.324 1.039.043
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 75.318 65.402
Aktivna vremenska razgraničenja 11.991 5.685
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.381.581 3.156.193
Pasiva
Kapital 1.541.855 1.408.444
Osnovni kapital 668.218 668.218
Rezerve 47.502 43.890
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 826.135 696.336
Rezervisanja 22.869 19.494
Dugoročne obaveze 30.573 53.565
Kratkoročne obaveze 1.786.284 1.674.690
Pasivna vremenska razgraničenja 1.428.703 1.331.678
Poslovna pasiva 3.381.581 3.156.193
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 1.212.258 1.321.647
EBITDA 260.642 202.971
Amortizacija 119.171 120.993
EBIT 141.471 81.978
Rashodi kamata 2.849 3.484
Dobitak prije poreza 138.622 78.494
Porezi iz dobitka 5.211 6.263
Neto dobitak 133.411 72.231
Prosječan broj zaposlenih 33,00 33,00
Prihod po zaposlenom 36.735,09 40.049,91
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.270.804 1.402.769
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.130.768 1.424.560
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 140.036 -21.791
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.282
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 88.410 16.631
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -87.128 -16.631
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 20.000 90.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 62.992 32.812
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -42.992 57.188
Ukupni prilivi gotovine 1.292.086 1.492.769
Ukupni odlivi gotovine 1.282.170 1.474.003
Neto priliv (odliv) gotovine 9.916 18.766
Gotovina na početku obračunskog perioda 65.402 46.636
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 75.318 65.402

Skraćeni finansijski pokazatelji [VIKM-R-A]

P/S 0,6174
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1997
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 5,6098
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,3074
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4854
Tržišna kapitalizacija 748.404
Prinos na aktivu (ROA) 4,08%
Prinos na kapital (ROE) 9,04%
Neto marža 11,01%
EBITDA marža 21,50%
Ukupan prihod 1.290.122