Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VIKM-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
VIKM-R-A 201524.6.2016.50.0000,0748  1.8.2016.25.7.2016.22.7.2016.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 2.137.148 2.191.257
Tekuća sredstva 1.294.686 1.190.324
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 109.787 75.318
Aktivna vremenska razgraničenja 8.459 11.991
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.431.834 3.381.581
Pasiva
Kapital 1.655.040 1.541.855
Osnovni kapital 668.218 668.218
Rezerve 54.173 47.502
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 932.649 826.135
Rezervisanja 24.096 22.869
Dugoročne obaveze 51.243 30.573
Kratkoročne obaveze 1.701.455 1.786.284
Pasivna vremenska razgraničenja 1.426.792 1.428.703
Poslovna pasiva 3.431.834 3.381.581
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 1.157.964 1.212.258
EBITDA 235.980 260.642
Amortizacija 119.371 119.171
EBIT 116.609 141.471
Rashodi kamata 1.586 2.849
Dobitak prije poreza 115.023 138.622
Porezi iz dobitka 1.838 5.211
Neto dobitak 113.185 133.411
Prosječan broj zaposlenih 30,00 33,00
Prihod po zaposlenom 38.598,80 36.735,09
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.292.947 1.270.804
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.291.553 1.130.768
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.394 140.036
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 91.680 1.282
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 30.730 88.410
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 60.950 -87.128
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 20.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 27.875 62.992
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -27.875 -42.992
Ukupni prilivi gotovine 1.384.627 1.292.086
Ukupni odlivi gotovine 1.350.158 1.282.170
Neto priliv (odliv) gotovine 34.469 9.916
Gotovina na početku obračunskog perioda 75.318 65.402
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 109.787 75.318

Skraćeni finansijski pokazatelji [VIKM-R-A]

P/S 0,6463
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1694
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 6,6122
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,4768
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4522
Tržišna kapitalizacija 748.404
Prinos na aktivu (ROA) 3,32%
Prinos na kapital (ROE) 7,08%
Neto marža 9,77%
EBITDA marža 20,38%
Ukupan prihod 1.248.517