Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDVG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 1.132.524 1.193.991
Tekuća sredstva 208.680 191.939
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.937 4.478
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.341.204 1.385.930
Pasiva
Kapital 697.822 741.197
Osnovni kapital 3.806.252 3.806.252
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 367.506 390.621
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 275.876 254.112
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.341.204 1.385.930
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 696.613 826.147
EBITDA 33.688 173.940
Amortizacija 73.362 176.063
EBIT -39.674 -2.123
Rashodi kamata 3.701 21.567
Dobitak prije poreza -43.375 -23.690
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -43.375 -23.690
Prosječan broj zaposlenih 46,00 56,00
Prihod po zaposlenom 15.143,76 14.752,63
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 920.259 1.156.660
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 930.245 1.175.537
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -9.986 -18.877
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 7.445 10.808
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 7.445 10.808
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 927.704 1.167.468
Ukupni odlivi gotovine 930.245 1.175.537
Neto priliv (odliv) gotovine -2.541 -8.069
Gotovina na početku obračunskog perioda 4.478 12.547
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.937 4.478

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDVG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0114
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1833
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -3,18%
Prinos na kapital (ROE) -6,03%
Neto marža -6,23%
EBITDA marža 4,84%
Ukupan prihod 813.972