Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 53.434
Tekuća sredstva 46.323 323.391
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 46.323 175.989
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 1.363.329
Bilansna aktiva 46.323 1.740.154
Pasiva
Kapital 46.323
Osnovni kapital 189.374 531.790
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 42.592
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.740.154
Kratkoročna razgraničenja 3.767
Bilansna pasiva 46.323 1.740.154
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 19.042 670.144
EBITDA -143.049 60.955
Amortizacija 0 13.394
EBIT -143.049 47.561
Rashodi kamata 2 237
Dobitak prije poreza -143.051 47.324
Porezi iz dobitka 0 4.732
Neto dobitak -143.051 42.592
Prosječan broj zaposlenih 15,00
Prihod po zaposlenom 44.676,27
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 252.944 724.121
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 382.610 599.041
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -129.666 125.080
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 252.944 724.121
Ukupni odlivi gotovine 382.610 599.041
Neto priliv (odliv) gotovine -129.666 125.080
Gotovina na početku obračunskog perioda 175.989 50.909
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 46.323 175.989

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDKN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1335
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0432
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -16,01%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -751,24%
EBITDA marža -751,23%
Ukupan prihod 64.286