Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2016 2015
Aktiva
Stalna sredstva 5.434.604 6.876.892
Tekuća sredstva 3.789.250 3.846.821
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.785 16.797
Kratkoročna razgraničenja 5.095
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 9.223.854 10.723.713
Pasiva
Kapital 4.250.698 4.674.904
Osnovni kapital 13.663.948 13.663.948
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 2.162.373 2.214.447
Kratkoročne obaveze 2.810.783 3.834.362
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 9.223.854 10.723.713
Skraćeni bilans uspjeha 2016 2015
Prihod od prodaje 939.017 988.066
EBITDA 479.777 -350.959
Amortizacija 693.103 704.419
EBIT -213.326 -1.055.378
Rashodi kamata 210.879 330.529
Dobitak prije poreza -424.205 -1.385.907
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -424.205 -1.385.907
Prosječan broj zaposlenih 27,00 36,00
Prihod po zaposlenom 34.778,41 27.446,28
Skraćeni bilans novčanih tokova 2016 2015
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.420.674 1.103.453
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.338.975 1.608.707
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 81.699 -505.254
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 364.815 1.350.428
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 461.526 896.355
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -96.711 454.073
Ukupni prilivi gotovine 2.785.489 2.453.881
Ukupni odlivi gotovine 2.800.501 2.505.062
Neto priliv (odliv) gotovine -15.012 -51.181
Gotovina na početku obračunskog perioda 16.797 34.384
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.785 -16.797

Skraćeni finansijski pokazatelji [TSL9-R-A]

P/S 1,4115
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,3105
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -3,1244
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 3,1109
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3118
Tržišna kapitalizacija 1.325.402
Prinos na aktivu (ROA) -4,25%
Prinos na kapital (ROE) -9,51%
Neto marža -45,18%
EBITDA marža 51,09%
Ukupan prihod 2.367.700