Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TRPD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 4.839.814 4.906.605
Tekuća sredstva 2.003.210 1.988.244
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 397 304
Aktivna vremenska razgraničenja 14.430 14.430
Gubitak iznad visine kapitala 5.433.408 5.319.263
Poslovna aktiva 12.276.432 12.214.112
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 9.826.373 9.826.373
Rezerve 993.586 993.586
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 305.412 305.412
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 4.338.741 4.338.741
Kratkoročne obaveze 7.937.691 7.875.371
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 12.276.432 12.214.112
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -47.349 -10.387
Amortizacija 66.790 68.067
EBIT -114.139 -78.454
Rashodi kamata 6 4
Dobitak prije poreza -114.145 -78.458
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -114.145 -78.458
Prosječan broj zaposlenih 6,00 7,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 86.212 231.077
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 86.119 230.846
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 93 231
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 86.212 231.077
Ukupni odlivi gotovine 86.119 230.846
Neto priliv (odliv) gotovine 93 231
Gotovina na početku obračunskog perioda 304 73
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 397 304

Skraćeni finansijski pokazatelji [TRPD-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0116
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -42,1825
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 4.814.923
Prinos na aktivu (ROA) -0,93%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 88.050