Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TRNS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2017 2016
Aktiva
Stalna sredstva 310.748 386.228
Tekuća sredstva 478.110 478.296
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 12.798 12.770
Aktivna vremenska razgraničenja 1.614 1.614
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 788.858 864.524
Pasiva
Kapital 714.124 756.283
Osnovni kapital 83.336 83.336
Rezerve
Revalorizacione rezerve 286.262 478.913
Neraspoređeni dobitak 344.526 196.927
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 74.734 108.241
Pasivna vremenska razgraničenja 38.113
Poslovna pasiva 788.858 864.524
Skraćeni bilans uspjeha 2017 2016
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 150.492 -2.893
Amortizacija 0 0
EBIT 150.492 -2.893
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 150.492 -2.893
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 150.492 -2.893
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2017 2016
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 12.000
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 11.972
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 28 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 12.000
Ukupni odlivi gotovine 11.972
Neto priliv (odliv) gotovine 28 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 12.770 12.770
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 12.798 12.770

Skraćeni finansijski pokazatelji [TRNS-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 1,8058
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,2492
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 8,5692
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0525
Tržišna kapitalizacija 37.501
Prinos na aktivu (ROA) 18,20%
Prinos na kapital (ROE) 20,47%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 263.701