Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TRDB-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 18.858.553 18.898.308
Tekuća sredstva 954.179 1.171.302
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.605 1.153
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 19.812.732 20.069.610
Pasiva
Kapital 9.451.835 9.533.316
Osnovni kapital 19.818.005 19.818.005
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 10.360.897 10.536.294
Pasivna vremenska razgraničenja 3.000
Poslovna pasiva 19.812.732 20.069.610
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 110.611 18.630
EBITDA -31.009 -19.806
Amortizacija 0 0
EBIT -31.009 -19.806
Rashodi kamata 1.649 284
Dobitak prije poreza -32.658 -20.090
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -32.658 -20.090
Prosječan broj zaposlenih 4,00 4,00
Prihod po zaposlenom 27.652,75 4.657,50
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 276.997 164.239
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 273.545 163.686
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 3.452 553
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 276.997 164.239
Ukupni odlivi gotovine 273.545 163.686
Neto priliv (odliv) gotovine 3.452 553
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.153 600
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 4.605 1.153

Skraćeni finansijski pokazatelji [TRDB-R-A]

P/S 14,1543
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0016
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -47,9399
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4769
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1656
Tržišna kapitalizacija 1.565.622
Prinos na aktivu (ROA) -0,16%
Prinos na kapital (ROE) -0,34%
Neto marža -29,53%
EBITDA marža -28,03%
Ukupan prihod 234.005