Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 29.284.361 31.004.172
Tekuća sredstva 2.244.165 2.140.825
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 86.449 114.823
Aktivna vremenska razgraničenja 48.425 64.044
Gubitak iznad visine kapitala 59.373.234 57.931.636
Poslovna aktiva 90.901.760 91.076.633
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 29.648.609 29.648.609
Rezerve
Revalorizacione rezerve 6.058.800 6.386.460
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 28.346.268 32.740.702
Kratkoročne obaveze 62.555.492 58.335.931
Pasivna vremenska razgraničenja 1.616.020 2.025.672
Poslovna pasiva 90.901.760 91.076.633
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 61.339 56.135
EBITDA 657.307 251.251
Amortizacija 883.532 886.957
EBIT -226.225 -635.706
Rashodi kamata 1.215.372 1.428.419
Dobitak prije poreza -1.441.597 -2.064.125
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.441.597 -2.064.125
Prosječan broj zaposlenih 16,00 18,00
Prihod po zaposlenom 3.833,69 3.118,61
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.664.802 2.049.877
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 906.777 1.717.181
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 758.025 332.696
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 44.037 53.868
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 44.037 53.868
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 830.436 489.861
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -830.436 -489.861
Ukupni prilivi gotovine 1.708.839 2.103.745
Ukupni odlivi gotovine 1.737.213 2.207.042
Neto priliv (odliv) gotovine -28.374 -103.297
Gotovina na početku obračunskog perioda 114.823 218.120
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 86.449 114.823