Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 31.239.411 31.074.093
Tekuća sredstva 11.635.856 13.417.762
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 114.823 218.120
Aktivna vremenska razgraničenja 64.044 93.455
Gubitak iznad visine kapitala 48.201.366 46.137.243
Poslovna aktiva 91.076.633 90.629.098
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 29.648.609 29.648.609
Rezerve
Revalorizacione rezerve 6.386.460 6.715.964
Neraspoređeni dobitak 345.259
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 32.740.702 39.344.131
Kratkoročne obaveze 58.335.931 51.284.967
Pasivna vremenska razgraničenja 2.025.672 1.972.317
Poslovna pasiva 91.076.633 90.629.098
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 56.135 169.140
EBITDA 251.251 418.828
Amortizacija 886.957 981.158
EBIT -635.706 -562.330
Rashodi kamata 1.428.419 2.037.111
Dobitak prije poreza -2.064.125 -2.599.441
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -2.064.125 -2.599.441
Prosječan broj zaposlenih 18,00 22,00
Prihod po zaposlenom 3.118,61 7.688,18
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.049.877 1.885.995
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.717.181 2.432.766
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 332.696 -546.771
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 53.868 125.502
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 53.868 125.502
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.002.193
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 489.861 787.480
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -489.861 214.713
Ukupni prilivi gotovine 2.103.745 3.013.690
Ukupni odlivi gotovine 2.207.042 3.220.246
Neto priliv (odliv) gotovine -103.297 -206.556
Gotovina na početku obračunskog perioda 218.120 424.676
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 114.823 218.120