Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TOME-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 659.621 665.746
Tekuća sredstva 36.053 35.284
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5.157 4.461
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 695.674 701.030
Pasiva
Kapital 649.722 656.161
Osnovni kapital 614.571 614.571
Rezerve
Revalorizacione rezerve 276.448 276.448
Neraspoređeni dobitak 13.027 13.027
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 45.952 44.869
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 695.674 701.030
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -6.385 -23.367
Amortizacija 0 0
EBIT -6.385 -23.367
Rashodi kamata 54 69
Dobitak prije poreza -6.439 -23.436
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -6.439 -23.436
Prosječan broj zaposlenih 1,00 2,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10.530
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.834 20.993
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 696 -20.993
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 10.530
Ukupni odlivi gotovine 9.834 20.993
Neto priliv (odliv) gotovine 696 -20.993
Gotovina na početku obračunskog perioda 4.461 25.454
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5.157 4.461

Skraćeni finansijski pokazatelji [TOME-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0105
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -9,5445
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0572
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0946
Tržišna kapitalizacija 61.457
Prinos na aktivu (ROA) -0,92%
Prinos na kapital (ROE) -0,99%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 3.290