Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 1.108.075 1.119.802
Tekuća sredstva 316.557 315.421
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 9.586 9.315
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 1.424.632 1.435.223
Pasiva
Kapital -2.437.766 -2.317.972
Osnovni kapital 5.882.730 5.882.730
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 849.992 849.992
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 3.786.857 3.437.815
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.424.632 1.435.223
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -109.218 -117.308
Amortizacija 10.576 10.756
EBIT -119.794 -128.064
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -119.794 -128.064
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -119.794 -128.064
Prosječan broj zaposlenih 4,00 5,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 21.800 27.194
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 21.529 28.018
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 271 -824
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 21.800 27.194
Ukupni odlivi gotovine 21.529 28.018
Neto priliv (odliv) gotovine 271 -824
Gotovina na početku obračunskog perioda 9.315 10.139
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 9.586 9.315

Skraćeni finansijski pokazatelji [STOR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0204
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0049
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji -0,4144
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene -0,0002
Tržišna kapitalizacija 588
Prinos na aktivu (ROA) -8,38%
Prinos na kapital (ROE) 5,04%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 21.800