Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 1.119.802 1.130.558
Tekuća sredstva 315.421 316.990
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 9.315 10.139
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 2.317.972 2.189.908
Bilansna aktiva 3.753.195 3.637.456
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 5.882.730 5.882.730
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 315.380 555.219
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 3.437.815 3.082.237
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 3.753.195 3.637.456
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -117.301 -120.905
Amortizacija 10.756 11.687
EBIT -128.057 -132.592
Rashodi kamata 7 5
Dobitak prije poreza -128.064 -132.597
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -128.064 -132.597
Prosječan broj zaposlenih 5,00 8,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 27.194 23.319
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 28.018 15.285
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -824 8.034
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 27.194 23.319
Ukupni odlivi gotovine 28.018 15.285
Neto priliv (odliv) gotovine -824 8.034
Gotovina na početku obračunskog perioda 10.139 2.105
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 9.315 10.139

Skraćeni finansijski pokazatelji [STOR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0218
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0046
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 588
Prinos na aktivu (ROA) -3,47%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 27.194