Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
STOR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 1.130.558 1.186.265
Tekuća sredstva 316.990 312.184
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 10.139 2.105
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 2.189.908 2.057.311
Poslovna aktiva 3.637.456 3.555.760
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 5.882.730 5.882.730
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 555.219 795.057
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 3.082.237 2.760.703
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 3.637.456 3.555.760
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 63
EBITDA -120.905 -1.734.245
Amortizacija 11.687 12.731
EBIT -132.592 -1.746.976
Rashodi kamata 5 695
Dobitak prije poreza -132.597 -1.747.671
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -132.597 -1.747.671
Prosječan broj zaposlenih 5,00 8,00
Prihod po zaposlenom 0,00 7,88
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 23.319 25.142
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15.285 39.489
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 8.034 -14.347
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 23.319 25.142
Ukupni odlivi gotovine 15.285 39.489
Neto priliv (odliv) gotovine 8.034 -14.347
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.105 16.452
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 10.139 2.105

Skraćeni finansijski pokazatelji [STOR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0225
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0044
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 588
Prinos na aktivu (ROA) -3,69%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 24.884