Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
SNEL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 177.346 222.716
Tekuća sredstva 566.253 539.855
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 7.613 7.953
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 743.599 762.571
Pasiva
Kapital 330.894 330.383
Osnovni kapital 407.515 407.515
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 511 18.449
Rezervisanja 53.138 54.539
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 359.567 377.649
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 743.599 762.571
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 1.712.703 1.809.413
EBITDA 64.312 87.954
Amortizacija 55.415 55.823
EBIT 8.897 32.131
Rashodi kamata 6.231 9.739
Dobitak prije poreza 2.666 22.392
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 2.666 22.392
Prosječan broj zaposlenih 114,00 117,00
Prihod po zaposlenom 15.023,71 15.465,07
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.024.144 1.891.605
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.906.332 1.952.469
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 117.812 -60.864
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 118.152
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -118.152 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 52.084
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 52.084
Ukupni prilivi gotovine 2.024.144 1.943.689
Ukupni odlivi gotovine 2.024.484 1.952.469
Neto priliv (odliv) gotovine -340 -8.780
Gotovina na početku obračunskog perioda 7.953 16.733
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 7.613 7.953

Skraćeni finansijski pokazatelji [SNEL-R-A]

P/S 0,1903
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0001
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 122,2851
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0081
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,9852
Tržišna kapitalizacija 326.012
Prinos na aktivu (ROA) 0,35%
Prinos na kapital (ROE) 0,81%
Neto marža 0,16%
EBITDA marža 3,76%
Ukupan prihod 1.900.104