Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
SKBL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2011 2010
Aktiva
Stalna sredstva 1.409.906 1.415.479
Tekuća sredstva 367.452 355.730
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 55 74
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.777.358 1.771.209
Pasiva
Kapital 1.038.684 1.049.272
Osnovni kapital 1.000.296 1.000.296
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 330.283 330.282
Rezervisanja 460.000 460.000
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 278.674 261.937
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.777.358 1.771.209
Skraćeni bilans uspjeha 2011 2010
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -3.903 16.961
Amortizacija 5.573 5.573
EBIT -9.476 11.388
Rashodi kamata 1.113 0
Dobitak prije poreza -10.589 11.388
Porezi iz dobitka 0 1.139
Neto dobitak -10.589 10.249
Prosječan broj zaposlenih 2,00 2,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2011 2010
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15.850 7.926
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 19.225 15.532
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -3.375 -7.606
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 3.356
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 3.356 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 4.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 4.000
Ukupni prilivi gotovine 19.206 11.926
Ukupni odlivi gotovine 19.225 15.532
Neto priliv (odliv) gotovine -19 -3.606
Gotovina na početku obračunskog perioda 74 3.680
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 55 74

Skraćeni finansijski pokazatelji [SKBL-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0139
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -17,8783
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3662
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1823
Tržišna kapitalizacija 189.314
Prinos na aktivu (ROA) -0,60%
Prinos na kapital (ROE) -1,01%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 26.449