Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 3.555.034 3.498.436
Tekuća sredstva 15.008 11.038
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 14.961 10.473
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 3.570.042 3.509.474
Pasiva
Kapital 2.096.423 2.137.693
Osnovni kapital 2.526.780 2.526.780
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 8.560
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.473.619 1.371.781
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 3.570.042 3.509.474
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -31.711 16.158
Amortizacija 9.559 0
EBIT -41.270 16.158
Rashodi kamata 0 7.598
Dobitak prije poreza -41.270 8.560
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -41.270 8.560
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 35.466 23.630
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 185.978 99.762
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -150.512 -76.132
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 155.000 172.500
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 132.500
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 155.000 40.000
Ukupni prilivi gotovine 190.466 196.130
Ukupni odlivi gotovine 185.978 232.262
Neto priliv (odliv) gotovine 4.488 -36.132
Gotovina na početku obračunskog perioda 10.473 46.605
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 14.961 10.473

Skraćeni finansijski pokazatelji [SAMS-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0158
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -22,3226
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8033
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4394
Tržišna kapitalizacija 921.252
Prinos na aktivu (ROA) -1,17%
Prinos na kapital (ROE) -1,95%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 17.289