Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RADZ-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 1.727.777 1.696.927
Tekuća sredstva 2.961.515 2.964.055
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 136.512 99.522
Aktivna vremenska razgraničenja 15.135 1.334
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.689.292 4.660.982
Pasiva
Kapital 3.058.700 3.039.301
Osnovni kapital 315.265 315.265
Rezerve 83.204 83.204
Revalorizacione rezerve 2.118.641 2.118.641
Neraspoređeni dobitak 541.590 522.191
Rezervisanja 153.895 159.515
Dugoročne obaveze 52.725 146.876
Kratkoročne obaveze 1.423.972 1.315.290
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 4.689.292 4.660.982
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 3.961.564 3.854.417
EBITDA 190.358 252.946
Amortizacija 145.853 196.713
EBIT 44.505 56.233
Rashodi kamata 20.721 35.872
Dobitak prije poreza 23.784 20.361
Porezi iz dobitka 4.385 10.543
Neto dobitak 19.399 9.818
Prosječan broj zaposlenih 162,00 163,00
Prihod po zaposlenom 24.454,10 23.646,73
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.044.550 4.583.217
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.007.560 4.581.261
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 36.990 1.956
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 5.044.550 4.583.217
Ukupni odlivi gotovine 5.007.560 4.581.261
Neto priliv (odliv) gotovine 36.990 1.956
Gotovina na početku obračunskog perioda 99.522 97.566
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 136.512 99.522

Skraćeni finansijski pokazatelji [RADZ-R-A]

P/S 0,1226
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0615
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 25,0275
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 9,7020
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1587
Tržišna kapitalizacija 485.508
Prinos na aktivu (ROA) 0,41%
Prinos na kapital (ROE) 0,64%
Neto marža 0,49%
EBITDA marža 4,81%
Ukupan prihod 4.343.011