Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PZBL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 40.132.510 40.632.939
Tekuća sredstva 1.215.000 1.132.898
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 515.184 444.222
Aktivna vremenska razgraničenja 3.513 740
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 41.347.510 41.765.837
Pasiva
Kapital 38.924.756 39.173.669
Osnovni kapital 93.931.688 93.931.688
Rezerve
Revalorizacione rezerve 1.601.076 1.601.076
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 277.266 477.265
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.145.488 2.114.903
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 41.347.510 41.765.837
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 1.608.592 1.659.397
EBITDA 275.779 47.289
Amortizacija 524.582 524.620
EBIT -248.803 -477.331
Rashodi kamata 110 10
Dobitak prije poreza -248.913 -477.341
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -248.913 -477.341
Prosječan broj zaposlenih 35,08 37,51
Prihod po zaposlenom 45.854,96 44.238,79
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.849.805 1.916.109
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.764.124 1.790.550
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 85.681 125.559
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 9.432
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 24.151 1.251
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -14.719 -1.251
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.859.237 1.916.109
Ukupni odlivi gotovine 1.788.275 1.791.801
Neto priliv (odliv) gotovine 70.962 124.308
Gotovina na početku obračunskog perioda 444.222 319.914
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 515.184 444.222

Skraćeni finansijski pokazatelji [PZBL-R-A]

P/S 14,5984
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0026
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -94,3419
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4144
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6033
Tržišna kapitalizacija 23.482.922
Prinos na aktivu (ROA) -0,60%
Prinos na kapital (ROE) -0,64%
Neto marža -15,47%
EBITDA marža 17,14%
Ukupan prihod 1.638.883