Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PTRL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 63.135.862 67.361.835
Tekuća sredstva 26.072.619 32.059.667
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 9.753.639 8.335.798
Aktivna vremenska razgraničenja 446.119 345.639
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 89.208.481 99.421.502
Pasiva
Kapital 26.286.712 32.745.768
Osnovni kapital 11.438.729 11.438.729
Rezerve
Revalorizacione rezerve 27.657.605 28.433.904
Neraspoređeni dobitak 2.264.464 4.070.101
Rezervisanja 1.870.429 1.870.851
Dugoročne obaveze 6.408.690 8.055.652
Kratkoročne obaveze 54.642.650 56.749.231
Pasivna vremenska razgraničenja 930.943 2.789.024
Poslovna pasiva 89.208.481 99.421.502
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 169.708.762 246.400.251
EBITDA 5.716.321 8.351.596
Amortizacija 3.372.879 3.547.458
EBIT 2.343.442 4.804.138
Rashodi kamata 51.531 11.443
Dobitak prije poreza 2.291.911 4.792.695
Porezi iz dobitka 27.447 722.594
Neto dobitak 2.264.464 4.070.101
Prosječan broj zaposlenih 612,00 612,00
Prihod po zaposlenom 277.301,90 402.614,79
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 195.596.436 285.391.732
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 191.816.568 277.398.660
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 3.779.868 7.993.072
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 62.658 61.240
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.418.026 1.345.264
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -2.355.368 -1.284.024
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.194.408
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -3.194.408
Ukupni prilivi gotovine 195.659.094 285.452.972
Ukupni odlivi gotovine 194.234.594 281.938.332
Neto priliv (odliv) gotovine 1.424.500 3.514.640
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.335.798 4.828.305
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 553 91
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 7.212 7.238
Gotovina na kraju obračunskog perioda 9.753.639 8.335.798

Skraćeni finansijski pokazatelji [PTRL-R-A]

P/S 0,0161
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,5648
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 1,2040
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 6,5565
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1037
Tržišna kapitalizacija 2.726.306
Prinos na aktivu (ROA) 2,40%
Prinos na kapital (ROE) 7,67%
Neto marža 1,33%
EBITDA marža 3,37%
Ukupan prihod 176.208.823