Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PTKZ-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 8.943.183 9.160.679
Tekuća sredstva 154.116 155.918
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 122.081 117.529
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 9.097.299 9.316.597
Pasiva
Kapital 5.767.778 5.805.349
Osnovni kapital 5.412.948 5.412.948
Rezerve 37.279 32.192
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 355.122 360.209
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 547.285 759.292
Kratkoročne obaveze 2.782.236 2.751.956
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 9.097.299 9.316.597
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 711.423 885.532
EBITDA 353.148 550.915
Amortizacija 222.386 212.505
EBIT 130.762 338.410
Rashodi kamata 168.333 229.150
Dobitak prije poreza -37.571 109.260
Porezi iz dobitka 0 7.507
Neto dobitak -37.571 101.753
Prosječan broj zaposlenih 3,00 3,00
Prihod po zaposlenom 237.141,00 295.177,33
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 805.831 1.057.681
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 514.593 723.401
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 291.238 334.280
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 43.278
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 286.686 368.299
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -286.686 -325.021
Ukupni prilivi gotovine 805.831 1.100.959
Ukupni odlivi gotovine 801.279 1.091.700
Neto priliv (odliv) gotovine 4.552 9.259
Gotovina na početku obračunskog perioda 117.529 108.270
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 122.081 117.529

Skraćeni finansijski pokazatelji [PTKZ-R-A]

P/S 4,1847
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0069
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -79,2399
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0656
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5162
Tržišna kapitalizacija 2.977.121
Prinos na aktivu (ROA) -0,41%
Prinos na kapital (ROE) -0,65%
Neto marža -5,28%
EBITDA marža 49,64%
Ukupan prihod 713.626