Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2008 2007
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 293.232 684.908
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 187.074 475.290
Aktivna vremenska razgraničenja 476 387
Gubitak iznad visine kapitala 1.336.009 3.943.177
Poslovna aktiva 1.629.717 4.628.472
Pasiva
Kapital 2.691.163
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 2.691.163
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.629.717 1.937.309
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.629.717 4.628.472
Skraćeni bilans uspjeha 2008 2007
Prihod od prodaje 0 10.300
EBITDA -118.934 -915.979
Amortizacija 0 0
EBIT -118.934 -915.979
Rashodi kamata 0 111.046
Dobitak prije poreza -118.934 -1.027.025
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -118.934 -1.027.025
Prosječan broj zaposlenih 3,00 6,00
Prihod po zaposlenom 0,00 1.716,67
Skraćeni bilans novčanih tokova 2008 2007
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda