Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PILM-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2008 2007
Aktiva
Stalna sredstva 3.413.633 3.548.246
Tekuća sredstva 1.245.590 1.418.374
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 222 15.733
Aktivna vremenska razgraničenja 1.215 10.623
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.660.438 4.977.243
Pasiva
Kapital 2.799.485 3.207.117
Osnovni kapital 1.880.349 1.880.349
Rezerve 1.099 1.099
Revalorizacione rezerve 1.417.792 1.417.792
Neraspoređeni dobitak 28.412 28.411
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 164.006 251.882
Kratkoročne obaveze 1.696.947 1.518.244
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 4.660.438 4.977.243
Skraćeni bilans uspjeha 2008 2007
Prihod od prodaje 623.412 2.529.518
EBITDA -227.081 184.154
Amortizacija 157.376 152.387
EBIT -384.457 31.767
Rashodi kamata 23.176 24.241
Dobitak prije poreza -407.633 7.526
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -407.633 7.526
Prosječan broj zaposlenih 28,00 53,00
Prihod po zaposlenom 22.264,71 47.726,75
Skraćeni bilans novčanih tokova 2008 2007
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [PILM-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,2168
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4888
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -8,46%
Prinos na kapital (ROE) -13,57%
Neto marža -65,39%
EBITDA marža -36,43%
Ukupan prihod 646.952