Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
NVRZ-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 537.684 652.634
Tekuća sredstva 325.112 325.197
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Aktivna vremenska razgraničenja 139.371 139.371
Gubitak iznad visine kapitala 2.374.621 2.258.831
Poslovna aktiva 3.237.417 3.236.662
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 668.682 668.682
Rezerve 24.796
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 1.012.048 1.012.048
Dugoročne obaveze 115.399 115.399
Kratkoročne obaveze 2.109.970 2.109.215
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 3.237.417 3.236.662
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -840 5.201
Amortizacija 114.950 114.920
EBIT -115.790 -109.719
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -115.790 -109.719
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -115.790 -109.719
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 585 7.020
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 585 1.177
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 5.843
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.843
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -5.843
Ukupni prilivi gotovine 585 7.020
Ukupni odlivi gotovine 585 7.020
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [NVRZ-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1732
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,6930
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 80.242
Prinos na aktivu (ROA) -3,58%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 500