Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2004 2003
Aktiva
Stalna sredstva 7.128.042 7.133.808
Tekuća sredstva 1.553.685 968.522
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.601 169
Aktivna vremenska razgraničenja 1.023
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 8.681.727 8.103.353
Pasiva
Kapital 6.934.474 7.147.033
Osnovni kapital 4.043.057 4.043.057
Rezerve 1.568 1.568
Revalorizacione rezerve 3.102.408 3.297.210
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 406.918
Kratkoročne obaveze 1.671.880 474.029
Pasivna vremenska razgraničenja 75.373 75.373
Poslovna pasiva 8.681.727 8.103.353
Skraćeni bilans uspjeha 2004 2003
Prihod od prodaje 578.671 205.260
EBITDA 187.289 -186.181
Amortizacija 5.525 5.525
EBIT 181.764 -191.706
Rashodi kamata
Dobitak prije poreza -212.559 -194.802
Porezi iz dobitka
Neto dobitak
Prosječan broj zaposlenih 67,00 72,00
Prihod po zaposlenom 8.636,88 2.850,83
Skraćeni bilans novčanih tokova 2004 2003
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda