Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MTLB-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 15.596.030 15.773.878
Tekuća sredstva 1.403.224 1.403.224
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 16.999.254 17.177.102
Pasiva
Kapital 6.991.401 7.415.125
Osnovni kapital 16.399.850 16.399.850
Rezerve 142.677 142.677
Revalorizacione rezerve 3.218.992 3.218.992
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.460.391 1.460.391
Kratkoročne obaveze 8.547.462 8.301.586
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 16.999.254 17.177.102
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -245.120 -236.012
Amortizacija 177.849 177.861
EBIT -422.969 -413.873
Rashodi kamata 755 5.261
Dobitak prije poreza -423.724 -419.134
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -423.724 -419.134
Prosječan broj zaposlenih 6,00 6,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 13
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 -13
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine 13
Neto priliv (odliv) gotovine 0 -13
Gotovina na početku obračunskog perioda 13
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [MTLB-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0258
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -5,7282
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4263
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3472
Tržišna kapitalizacija 2.427.178
Prinos na aktivu (ROA) -2,48%
Prinos na kapital (ROE) -5,88%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod