Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MTKS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 522.554 565.373
Tekuća sredstva 400.641 371.908
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.452 348
Aktivna vremenska razgraničenja 2.346
Gubitak iznad visine kapitala 86.841 96.056
Poslovna aktiva 1.010.036 1.033.337
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 462.621 462.621
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 9.215 2.736
Rezervisanja 4.874 4.698
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.005.162 1.028.639
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.010.036 1.033.337
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 202.735 249.758
EBITDA 55.442 32.421
Amortizacija 42.818 26.337
EBIT 12.624 6.084
Rashodi kamata 2.382 3.005
Dobitak prije poreza 10.242 3.079
Porezi iz dobitka 1.027 343
Neto dobitak 9.215 2.736
Prosječan broj zaposlenih 6,00 3,00
Prihod po zaposlenom 33.789,17 83.252,67
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 254.480 319.662
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 240.613 291.776
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 13.867 27.886
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 11.763 27.885
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -11.763 -27.885
Ukupni prilivi gotovine 254.480 319.662
Ukupni odlivi gotovine 252.376 319.661
Neto priliv (odliv) gotovine 2.104 1
Gotovina na početku obračunskog perioda 348 347
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.452 348

Skraćeni finansijski pokazatelji [MTKS-R-A]

P/S 0,3195
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0199
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 7,0284
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 64.767
Prinos na aktivu (ROA) 0,90%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža 4,55%
EBITDA marža 27,35%
Ukupan prihod 337.646