Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MTKS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 474.638 522.554
Tekuća sredstva 428.536 400.641
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 874 2.452
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 76.182 86.841
Poslovna aktiva 979.356 1.010.036
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 462.621 462.621
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 10.659 9.215
Rezervisanja 5.202 4.874
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 974.154 1.005.162
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 979.356 1.010.036
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 182.389 202.735
EBITDA 59.810 55.442
Amortizacija 47.916 42.818
EBIT 11.894 12.624
Rashodi kamata 36 2.382
Dobitak prije poreza 11.858 10.242
Porezi iz dobitka 1.199 1.027
Neto dobitak 10.659 9.215
Prosječan broj zaposlenih 5,00 6,00
Prihod po zaposlenom 36.477,80 33.789,17
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 213.730 254.480
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 204.306 240.613
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 9.424 13.867
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 11.002 11.763
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -11.002 -11.763
Ukupni prilivi gotovine 213.730 254.480
Ukupni odlivi gotovine 215.308 252.376
Neto priliv (odliv) gotovine -1.578 2.104
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.452 348
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 874 2.452

Skraćeni finansijski pokazatelji [MTKS-R-A]

P/S 0,3551
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0230
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 6,0763
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 64.767
Prinos na aktivu (ROA) 1,07%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža 5,84%
EBITDA marža 32,79%
Ukupan prihod 262.196