Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MOTA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 3.400.317 3.419.142
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 131.378 150.203
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.400.317 3.419.142
Pasiva
Kapital 1.512.044 1.530.870
Osnovni kapital 3.795.967 3.795.967
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.097.475 1.079.385
Kratkoročne obaveze 790.798 808.887
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 3.400.317 3.419.142
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -18.826 -27.950
Amortizacija 0 0
EBIT -18.826 -27.950
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -18.826 -27.950
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -18.826 -27.950
Prosječan broj zaposlenih 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 18.825 32.413
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -18.825 -32.413
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.120
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -5.120
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine 18.825 37.533
Neto priliv (odliv) gotovine -18.825 -37.533
Gotovina na početku obračunskog perioda 150.203 187.736
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 131.378 150.203

Skraćeni finansijski pokazatelji [MOTA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0050
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3983
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -0,55%
Prinos na kapital (ROE) -1,24%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod