Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MOTA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 3.419.142 3.456.075
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 150.203 187.736
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.419.142 3.456.075
Pasiva
Kapital 1.530.870 1.558.820
Osnovni kapital 3.795.967 3.795.967
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.079.385 1.079.385
Kratkoročne obaveze 808.887 817.870
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 3.419.142 3.456.075
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -27.950 -25.581
Amortizacija 0 0
EBIT -27.950 -25.581
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -27.950 -25.581
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -27.950 -25.581
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 32.413 24.081
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -32.413 -24.081
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.120 160.581
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -5.120 -160.581
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine 37.533 184.662
Neto priliv (odliv) gotovine -37.533 -184.662
Gotovina na početku obračunskog perioda 187.736 372.398
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 150.203 187.736

Skraćeni finansijski pokazatelji [MOTA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0074
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4033
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -0,81%
Prinos na kapital (ROE) -1,81%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod