Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 7.379.226 7.560.025
Tekuća sredstva 664.917 476.998
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 271.342 349.064
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 8.044.143 8.037.023
Pasiva
Kapital 7.725.679 7.661.950
Osnovni kapital 6.967.620 6.967.620
Rezerve 11.785 11.785
Revalorizacione rezerve 2.803.696 2.808.308
Neraspoređeni dobitak 14.513
Rezervisanja 312.034 312.034
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 6.430 63.039
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 8.044.143 8.037.023
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 190.700 65.683
Amortizacija 176.187 178.609
EBIT 14.513 -112.926
Rashodi kamata 0 11.365
Dobitak prije poreza 14.513 -124.291
Porezi iz dobitka 0 23.536
Neto dobitak 14.513 -147.827
Prosječan broj zaposlenih 4,00 5,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 295.609 735.141
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 373.331 826.211
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -77.722 -91.070
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 295.609 735.141
Ukupni odlivi gotovine 373.331 826.211
Neto priliv (odliv) gotovine -77.722 -91.070
Gotovina na početku obračunskog perioda 349.064 440.134
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 271.342 349.064