Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MATE-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
MATE-R-A 201627.4.2017.521.4150,0674   18.5.2017.17.5.2017.
MATE-R-A 201420.5.2015.1.122.0800,1450  11.6.2015.10.6.2015.9.6.2015.
MATE-R-A 201025.4.2013.703.8690,0909   15.5.2013.13.5.2013.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 6.695.685 7.120.939
Tekuća sredstva 2.213.824 1.767.650
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 45.014 156.457
Aktivna vremenska razgraničenja 10.508 5.103
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 8.909.509 8.888.589
Pasiva
Kapital 8.536.563 8.553.632
Osnovni kapital 7.740.963 7.740.963
Rezerve 320.709 318.864
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 491.960 493.805
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 25.479
Kratkoročne obaveze 347.467 334.957
Pasivna vremenska razgraničenja 36.002 36.002
Poslovna pasiva 8.909.509 8.888.589
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 603.996 867.845
EBITDA 188.577 259.422
Amortizacija 204.587 201.734
EBIT -16.010 57.688
Rashodi kamata 132 93
Dobitak prije poreza -16.142 57.595
Porezi iz dobitka 927 20.706
Neto dobitak -17.069 36.889
Prosječan broj zaposlenih 3,00 3,00
Prihod po zaposlenom 201.332,00 289.281,67
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.001.271 1.086.423
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.983.390 621.382
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -982.119 465.041
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.825.279 243.511
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 945.000 845.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 880.279 -601.489
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 140.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 149.603 217
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -9.603 -217
Ukupni prilivi gotovine 2.966.550 1.329.934
Ukupni odlivi gotovine 3.077.993 1.466.599
Neto priliv (odliv) gotovine -111.443 -136.665
Gotovina na početku obračunskog perioda 156.457 293.122
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 45.014 156.457

Skraćeni finansijski pokazatelji [MATE-R-A]

P/S 8,9714
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0022
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -317,4570
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1028
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6348
Tržišna kapitalizacija 5.418.674
Prinos na aktivu (ROA) -0,19%
Prinos na kapital (ROE) -0,20%
Neto marža -2,83%
EBITDA marža 31,22%
Ukupan prihod 635.354